Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Laggala, p. 112, n.

Lahulla, a place. C. 70, v. 214.
Lajjika, a village; C. 42, v. 23.
Lakkhuyyána. C. 79, v. 4.
Lambakanņa, a race. C. 69, v. 12;
c. 74, vv. 215, 216; c. 77, vv. 26–28.
Lanká. C. 81, vv. 20, 21; c. 85, vv.
21, 22; c. 87, v. 1; c. 89, vv. 13, 14;
c. 90, v. 1; c. 93, v. 16; c. 96, vv.
30, 33, 35, 37; c. 97, v. 24; c. 98,
vv. 4, 18, 19, 26, 47, 49, 63, 88,
89, 98; c. 99, vv. 1, 8-10, 11, 103,
107, 108, 109, 112-114, 117, 131–
133, 152, 153, 169, 170, 177; c. 100,
v. 24.

Lankágiri, a general. C. 70, v. 88;
cc. 71-72, v. 60.

[blocks in formation]

Lankápura,

of

commander-in-chief
the expedition to India. C. 70, v.
218; c. 74, vv. 179, 180; c. 76, vv.
83, 93, 155, 158, 196, 198, 206, 211,
214, 215, 228, 230, 237, 238, 245,
267, 275, 276, 279, 283, 288, 289-
298, 312, 313-315.

Lankátilaka. C. 78, vv. 52-54; c. 91,
v. 30.

Lankátilaka uyyána.

C. 79, v. 7.

Lankávidu. C. 76, vv. 171, 172.

Láváráma, a grove or garden in
Váhadípa. C. 49, v. 77.
Licchavi. C. 99, v. 100.

Lílávati, queen. C. 80, vv. 30, 46, 50;
p. 222, n.

Lílávati, daughter of Sirivallabha and
his wife Sugalá. C. 62, v. 2.
Lílávatí, daughter of king Jagatipála
and the queen of Vijaya Báhu the
Great. C. 59, v. 24.

Lóhapásáda. C. 42, vv. 20, 53, 60.
Lóhapásáda, Lóvámahápáya. C. 42,
v. 20; c. 46, v. 30; c. 47, v. 65;
c. 51, v. 69; c. 54, v. 4; c. 74, v. 10.
Lóka, a chief. Cc. 17-72, v. 89.
Lóka, a military officer. C. 75, vv.
75-77.

Lóka, a general. C. 57, v. 1.
Lókagalla, a commander of Parák-
krama. Cc. 71-72, v. 256.

Lókagalla, S. Lógalla, village. C. 74,
vv. 77-79.

Lókagalla Vikkama, a general. C. 75,
vv. 141, 142.

Lóka Késadhátu, a general. C. 76,
v. 328.

Lókanáthá, a daughter of Vijaya
Báhu. C. 59, v. 31.

Lókissara, a general. C. 57, vv. 45,
64; c. 80, v. 47.

Lókitá, a princess. C. 57, v. 28.
Lunar Race. C. 62, v. 5; p. 105, n.
Macchatittha, S. Mastota, a village.
C. 48, v. 24.

[blocks in formation]

v. 34; c. 76, vv. 200-204; c. 77.
vv. 2, 10, 25, 38, 68, 83, 84; c. 88,
v. 121; c. 96, v. 42; c. 97, v. 3;
c. 98, v. 4.

Madhurakkára. C. 77, v. 2.
Madhuram-mánavíra. C. 76, v. 308.
Madhutthala, S. Migoda vehera, a
village and vihára. C. 60, v. 58.
Madhutthala, S. Migoda, a fortress.
C. 75, v. 152.

Mágha. C. 80, vv. 56-58; c. 81, vv.
7-9; c. 82, vv. 26, 27.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Mahápála, a place. C. 69, v. 9.
Mahápáli, the alms-hall. C. 41, v. 28;

c. 42, vv. 33, 68; c. 44, v. 14; c. 46,
v. 3; c. 48, v. 34; c. 49, v. 79; c.
50, v. 74; c. 51, v. 132.
Mahápanálagáma, a village. C. 75,
vv. 49, 50.
Mahápánadípaka, S. Mahapandiva.
C. 44, v. 122.

Maháparivéņa, S. Mahapirivena, a
monastery. C. 42, v. 26; c. 48,
v. 65.

Mahápura, p. 277, n.

Mahárájaghara, a palace. C. 46, v.

21.

Maharivara, a fortress. C. 74, v.

122.

Mahárukkha, S. Máruk, a ford. Cc.
71-72, v. 43.

Mahásámi, a title. C. 57, vv. 24, 30.
Mahásammata, a race of kings. C.
47, v. 2; c. 99, vv. 77-82.
Mahásanghíka, a fraternity of monks.
C. 50, v. 69.
C. 48, v. 8;

Maháséna, a vihára.

c. 51, v. 75.

Maháséna, S. Mahasengama, a village.
C. 60, v. 61.

Maháséna, king. C. 78, vv. 20-23;
c. 92, v. 26.

Mahásénagáma, a village. C. 75, v.
111.

Mahásímá. C. 78, vv. 64-66.

Mahásíva, a great elder. C. 42, v. 11.
Mahátalita, a village. C. 40, v. 15.
Maháthúpa. C. 78, v. 77.
Mahátittha, S. Mátota. C. 51, v. 28;
c. 58, v. 14; c. 76, v. 7.
Maháthala, S. Mátalé.
Mahátila, a place. C. 66, v. 72.
Mahátissa. C. 45, v. 38.
Mahátittha, a fort, Puttalam.
v. 34.

Mahátittha, a country.
39; c. 83, vv. 15-20;
63.
Maháummára, S.
48, v. 156.

C. 48, v. 3.

C. 60,

C. 61, vv. 37,

c. 88, vv. 62,

Mahummára.

C.

[blocks in formation]

Maháválukagáma, S. Mahaveligama.
C. 75, v. 37.

Maháveli. C. 48, v. 117.

Mahávihára. C. 41, v. 96; c. 42, v.
31; c. 44, v. 80; c. 49, v. 89; c. 52,
vv. 11-20; c. 54, v. 26; c. 78, v.
11; c. 85, vv. 2, 3; c. 88, vv. 53-55.
Mahá Visuddhácariya, a learned priest
of Siam. C. 100, vv. 137-140.
Mahí, a general. Cc. 71-72, v. 60.
Mahinda, S. Mihindu, governor of
Róhana. C. 42, v. 5; c. 52, vv. 4, 8.
Mahinda, a prince who reigned without
being crowned. C. 48, v. 26; c. 49,
v. 67, v. 38, n.
Mahinda, a chief. C. 69, v. 12; p.

[blocks in formation]

Mahindatata, a garden with a vihára.
C. 48, v. 37.

Mahindataṭavápi, S. Mihintalá-ve̟va,
a tank at Mihintalé. C. 42, v. 29.
Mahindataláka, a tank. C. 79, v. 28.
Mahiyangana vihára. C. 51, v. 74;
c. 52, v. 14; c. 58, v. 49; c. 60, v.
58; c. 91, v. 29; c. 95, vv. 11, 12;
c. 98, vv. 86, 87; c. 99, vv. 36, 37;
c. 100, vv. 128, 129.

Mahiyangana cétiya. C. 97, vv. 27,

[blocks in formation]

Makara. C. 73,

vv. 40, 41.

vv. 91-94; C. 79,

Makkalagáma, S. Makulgama, a village.
C. 70, vv. 284, 301.

Makkhakudrúsa, a village. C. 55.
v. 26; c. 57, v. 1.
Malabars, p. 74, n.

Malagáma, S. Malgamuwa, a ford. Cc.
71-72, v. 82; c. 100, v. 238.
Málati. C. 73, v. 99.
Málatipuppha, a sluice.
Málavacakkavatti.

C. 79, v. 43.

C. 76, vv. 139-

143, 238; c. 77, vv. 26-28.
Málavalli, S. Malável-veva, a tank. C.
68, v. 45.

Malavalliya, S. Malveli, a place. C.
70, v. 66.

Málávaratthali, a village. C. 75, vv.
67-69.

Málava Ráyar. C. 76, vv. 134, 139,
143; c. 77, vv. 26-28.
Málavatthuka Malvatta, a village. C.
45, v. 60.
Málavatthukamaṇḍala,

S. Malvatu-

maḍulla, a village. C. 75, vv. 5–7.
Malaya, the hills, the mountainous
regions of Ceylon. C. 42, v. 6; c.
44, vv. 28, 62; c. 48, vv. 53, 93, 98;
c. 50, v. 20; c. 51, v. 8; c. 57, vv. 47,
57; c. 59, v. 18; c. 69, v. 31; c. 70,
vv. 3-6; c. 76, v. 198.

Malayagha Ráyar. C. 77, v. 18.
Malayappa Ráyar. C. 77, vv. 54–59.
Malaya rájá. C. 41, v. 35; c. 44, vv.
43-53; c. 47, v. 3.

Malaya Ráyar. C. 70, vv. 62, 63, 64.
Malgamuwa, p. 306, n.
Mallaválána, a district.
Mallavátaka, a temple garden,

v. 70; c. 49, v. 48.

C. 70, v. 89.
C. 48,

Malaya. C. 42, v. 10 ; c. 44, v. 86.
Malvatta, p. 298, n.; p. 299, n.;
p. 310, n.

Malliká. C. 73, v. 99.

Mána, brother of Aggabódhi or Siri-
sanghabódhi, sub-king. C. 44, vv. 84,

123.

Mána, a prince. C. 45, vv. 11, 14, 16,
c. 57, v. 4.
Mánábharana, father of Parakrama
Báhu the Great. C. 59, v. 42;
p. 98, n.; p. 104, n.
Máṇábharaṇa, a sub-king. C. 61, vv.
5, 21, 28, 29; c. 62, vv. 2, 3, 40.
Mánábharaṇa, prince. C. 64, v. 20.
Mánábharana, king. C. 67, v. 95; c.
70, vv. 179, 255, 272, 292, 295, 304,
306; cc. 71-72, vv. 2, 3, 9, 14, 29, 39,
96, 103, 112, 113, 116, 185, 190,
204, 209, 239, 248, 258, 334, 342;
c. 74, v. 22; c. 75, v. 28.
Mánábharana rájá, an Indian chief.
C. 76, vv. 146-149.

Máņábharṇa, a captain of Mágha.
C. 80, v. 73.

Mánaggabódhi, a garden with a vihára.
C. 48, v. 64.

Mánaka, a prince. C. 45, v. 6.
Mánákapitṭhi, a village. C. 75,vv. 49, 50.
Mánámatta. C. 83, vv. 15-20.

[blocks in formation]

51, v. 75; c. 60, v. 58.

Mandavátaka, a tank. C. 60, v. 48.
Mandhátu. C. 81, v. 28.

Mandi, a general of Mánábharana. Cc.
71-72, v. 199.

Mandijívita Putthaki, a commander.
C. 70, v. 319; cc. 71-72, v. 196.
Mandika, S. Mandikkulama, a tank.
C. 68, v. 44.

Mangala, pirit. C. 99, v. 27.
Mangala, a place in India.

v. 35.

C. 77,

[blocks in formation]

C.

C. 42,

Mani, a mansion. C. 54, v. 48.
Maniakkhika, S. Miniak, a prince.
45, v. 40.

Manihira tank, S. Minnériya.

v. 34; c. 44, v. 30; c. 49, v. 5; c.
51, v. 72; c. 79, vv. 32-38.
Manimékhalá, S. Minimevulá, a bund
of a tank. C. 42, v. 34; c. 51, v. 72;
c. 81, vv. 7-9.

[blocks in formation]

Manu. C. 80, v. 9; c. 84, vv. 1,2; c.
90, v. 56; c. 96. v. 27.
Manyágáma, a village. C. 70, v. 134.
Mápána, a Vanni prince. C. 90, vv.
32, 33.
Mára. C. 48, v. 152; c. 86, vv. 9-11;
c. 88, v. 79.
Máragalla, S. Márágala, a village. C.
55, v. 26.

Máragiri, a general. Cc. 71-72, vv.
43, 197.

Márákada, p. 184, n.

Márapabbata, a mountain. C. 48,
v. 129.

Maravár. C. 76, v. 132; p. 196, n.
Maricavatți. C. 52, v. 24.
Maricavatţi vihára, S. Mirisaveţi
vehera. C. 52, v. 45; c. 53, v. 3;
c. 54, v. 40.

Marudas, p. 202, n.

Marudukkotta, in India. C. 76,

v. 181.

[blocks in formation]

Mátikapitthi, S. Mápitiya, a vihára.
C. 42, v. 43.

Mattapabbata, a vihára.
Mattatála, a commander.

v. 43.

C. 42, v. 46.

Cc. 71-72,

Mátikávápi, S. Mẹtiveva, a place. C.
70, v. 171.

Mattikáváṭatittha, S. Metival-toța, a
seaport. C. 60, v. 34.
Mátula, Mátalé.

C. 95, v. 23.
Matulangana, S. Mayilangana. C. 44,
v. 98.

May festivals. C. 44, v. 45.

Máyá. C. 81, v. 15; c. 87, vv. 24,
25.

Máyádhanu, king. C. 90, v. 100; c.
93, v. 1; c. 100, v. 215.
Máyágéha, a general.

71-72, vv. 41, 42.

C. 70, v. 83; cc.

Máyetti, S. Mayet-veva, a tank. C.
44, v. 90; c. 51, v. 130.

Máyetti, vihára, C. 44, vv. 100, 121.
Mayúra parivéņa, S. Monara piriveņa.
C. 41, v. 100; c. 45, v. 28.

Mayúrapásána, a place. Cc. 71-72,
vv. 105, 106.

Mereliya. C. 39, v. 44.

Medavala vihára, p. 305, n.

Meddépola vihára, p. 306, n.
Médhankara, an elder. C. 90, vv.
85-87.

Mélamangala, in India. C. 76, v. 213.
Méru, mount. C. 42, v. 2.

Mérumajjara. C. 44, vv. 21, 29.
Mérukandaraka, S. Merakandura, a
district. C. 44, v. 28; c. 47, v. 58;

c. 59, v. 27.
Metteyya, S. Meté Budun; Sk. Maitri.
C. 52, vv. 47, 48; c. 87, vv. 2-4 ;
c. 100, vv. 239, 240; c. 79, v. 76.
Migára, a general. C. 39, vv. 6, 40.
Milánakhetta, a tract of fields.
v. 176.
Mihintaláveva, p. 16, n.
Mihirana Bibbila, a village.
72, v. 264.

Minimevulá. C. 42, v. 34, n.

C. 70,

Cc. 71-

Minnériya. C. 42, v. 34, n.; c. 49,
v. 5, n.

Mirisavetiya dágoba, p. 72, n.
Missaka uyyána. C. 79, v. 7.
Mita, a fort. C. 70, v. 134.

Mithilá. C. 83, v. 34; c. 88, v. 124.
Mitta, a general. C. 90, v. 2.
Mittá, a princess, sister of Vijaya
Báhu I. C. 59, v. 41; c. 63, v. 6.
Mittá, a princess. C. 61, v. 1; c. 62,
v. 2; c. 64, v. 20; p. 104, n.
Monarágala, p. 146, n.
Moors, p. 202, n.

Moggaliputta Tissa, great elder. C.
78, v. 6.

Moggallána, S. Mugalan; Sk. Maud-
galyána, king. C. 39, v. 1; c. 41,
vv. 6, 33, 64; c. 44, vv. 7, 22, 63.

Moggallána, a prince. C. 57, v. 29.
Moggallána, monk. C. 78, vv. 7-10.
Moggallána, vihára. C. 44, v. 50.
Moravanka S. Moravaka. C. 90, vv.
85-87.

Móravápi, S. Monara-veva, a tank.

C. 68, v. 44; c. 69, v. 8; c. 70, vv.
67, 200; cc. 71-72, v. 234.
Moriya, Sk. Maurya, a race of kings,
C. 41, v. 70.

Moriya, a country. C. 69, v. 13.
Mount Méru, p. 167, n.

Múgasénápati vihára, S. Goluseneviyá

vehera. C. 42, v. 23.

Múlánagáma, village. C. 75, vv. 14-
19.

Múlasála, village. C. 57, v. 44.

Mulatta, S. Muluta, village. C. 75,
vv. 5-7.

Múlavárika, S. Mulvárika, a tank. C.
68, v. 49.

[blocks in formation]

Munasíha, a traitor. C. 90, v. 7.
Munayadha Ráyar. C. 77, v. 40.
Mundánna Nankonda, in India. C.
76, vv. 214, 215.

Mundikkára, in India. C. 76, v. 211.
Mundiya Ráyar. C. 76, vv. 146-149.
Mundranaddhána, in India. C. 76,
v. 300.

Mutasiva. C. 82, v. 21.
Mutiyangana, p. 229, n.
Mutugala, p. 296, n.

Muttápabbata. C. 100, v. 40.
Muvaraya Ráyar. C. 76, v. 219.
Nádálvár, p. 194, n.

Nadibhanda, a village. C. 75, vv.
106, 107.

Nádukoṭṭa, in India. C. 77, vv. 54–59.
Nága. C. 73, v. 98 ; c. 89, v. 43.
Nágadípa, an islet (probably) on the
northern coast of Ceylon. C. 42, v.
62; c. 54, v. 12.

Nágapabbata, S. Nápána, a village.
C. 70, v. 10.
Nágás, p. 181, n.

Nágasála, S. Náhala, a village. C. 45,
v. 2.

Nágasála, a monastery, C. 44, v. 149;
c. 46, vv. 6, 7; c. 53, v. 36.
Nága, a vihára. C. 45, v. 58.
Nagaragalla, a village. C. 48, v. 36;
c. 70, v. 280.

Nagaragiri, a general. C. 76, v. 60.
Nágasondi, a pond or bath at Ségiriya.
C. 42, v. 28.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Nandicakka. C. 94, vv. 15-17.
Nandigama, a village. Cc. 71-72, v. 76.
Nandivápi, a tank. C. 70, v. 72.
Narasíha, a king of India. C. 47, vv.
5, 9, 15, 26, 42, 43, 49.

Narasiha Déva. C. 76, vv. 94-98.
Narasiha Dévara. C. 76, v. 117.
Narasiha Padma Ráyar. C. 77, vv.
73-78.

Naratunga Brahmahá Ráyar. C. 76,
vv. 99-102.

Nárayana Vishnu. C. 47, v. 25; c.
77, vv. 6-8.

Nárayana, a general. Cc. 71-72, v. 97.
Nasinna, a village. C. 70, v. 172.

Nátha, a military office. C. 75, vv.
75-77; c. 87, vv. 2-4; c. 99, vv.
42-44.

Nátha Déva C. 100, v. 251.

[blocks in formation]

Nátha Nagaragiri, a general. Cc. 71-
72, v. 141.

Nattidutiyakamma. C. 100, vv. 7, 8.
Navagámapura, S. Navagamu-pura,
a place. Cc. 71–72, v. 170.
Navamalliká. C. 73, v. 99.
Navayójana, Navayodun kóralé, a

district. Ce. 71-72, vv. 92, 93; c.
75, vv. 73, 74; p. 146, n.; p. 182, n.
Nayanussáva uyyána. C. 79, V. 8.
Néranjará. C. 79, v. 49.

Nétrá-pinkama. C. 39, v. 7, n.
Nettúr, in India. C. 76, v. 193.
Nibbána. C. 49, vv. 50, 94; c. 73,
v. 147; c. 81, v. 29; c. 90, vv. 108,
109; c. 94, vv. 5, 6.

Nibbinda. C. 79, v. 54.
Niccavinóda Mánava Ráyar.

C. 76,

vv. 146-149; c. 77, vv. 73-78.
Nigaladha Ráyar, C. 76, vv. 139-143;
c. 77, vv. 16, 73-78, 90, 91, 98, 99.
Nigamaggámapásáda, S. Niyamgam-
páya. C. 88, vv. 49, 50.
Niggundiváluka, S. Nikavețitoța, a
ford. Cc. 71-72, vv. 69, 70.
Nigródamáragalla, a place.
v. 186.

C. 75,

Nigródha Máragiri, a general. Ce. 71-
72, vv. 192, 207.

Nikkhála. C. 76, vv. 18. 19.
Níla, a friend of king Mahinda.
v. 27.

C. 48,

« PreviousContinue »